Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Afnemer: De rechtspersoon en/of natuurlijk persoon met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat tot het leveren van producten.

Applicatie: de schriftelijke en/of (online) software applicatie van Schrijfdans, bevattende het door Schrijfdans ontwikkelde leersysteem en de (toegangs-) beveiliging daarvan.

Gebruiker: Docent, leerling of persoon die door de Afnemer in staat wordt gesteld of toegang wordt verleend om de Product(en) van de Leverancier te gebruiken.

Leverancier: Schrijfdans

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer waarbij Uitgever zich verplicht aan Afnemer een of meer Producten of Diensten te leveren tegen betaling door Afnemer van de daarvoor geldende vergoeding.

Partijen: Leverancier en Afnemer, of afzonderlijk als “Partij”.

Product(en): Een Folio of digitaal product, alsmede combinaties daarvan, die door Uitgever aan Afnemer wordt geleverd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke Overeenkomst die de Leverancier aangaat met de Afnemer, tenzij beide Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden of andersoortige Voorwaarden van Afnemer wordt verworpen.

2.3 De Partijen bespreken de Algemene Voorwaarden indien de Algemene voorwaarden van de Afnemer uit een eerdere Overeenkomst van toepassing zijn en tot tegenstrijdigheid leidt.

2.4 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

2.5 Onder de Algemene Voorwaarden valt ook de Privacyverklaring die vermeld wordt op de website van de Leverancier.

Artikel 3. Overeenkomst – bestelling

3.1 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer een elektronische bestelling plaatst, een schriftelijke of telefonische order doorgeeft of een schriftelijke Overeenkomst afsluit met de Leverancier.

3.2 a. De duur van de Overeenkomst voor een boekbestelling is tot aan het moment van afleveren, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

3.2 b. De duur van de Overeenkomst voor een digitaal product is tot aan het moment van activeren of maximaal 1 jaar.

3.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren

Artikel 4. Prijzen en offertes

4.1 Alle prijzen genoemd in brochures, offertes of op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.

4.2 Een aanbod, in de vorm van een offerte, is dertig (30) dagen geldig.

4.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW en zonder eventuele andere kosten, zoals verzend- en administratiekosten.

Artikel 5. Diensten & werkzaamheden

5.1 Beide partijen streven naar, conform goed huisvaderschap, afgesproken diensten en/of werkzaamheden uit te voeren. Indien de Leverancier en Afnemer niet tot een goede oplossing kunnen komen, dient de Afnemer de overeengekomen producten af te nemen en de betreffende betaling te voldoen.

5.2 Medewerkers die op locatie hun werkzaamheden moeten uitvoeren volgen de huisregels van de betreffende Partij en handelen naar eer en geweten.

5.3 De Leverancier kan een verplichting overdragen aan derden en stelt de wederpartij daarvan op de hoogte. De verantwoordelijkheid voor de derde partij blijft bij de Leverancier liggen.

Artikel 6. Levering

6.1 De, door de Leverancier, afgegeven levertijd wordt zoveel mogelijk nagekomen, maar is voor de Leverancier niet bindend. Een overschrijding van de levertijd is geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst of voor een schadevergoeding voor de afnemer, tenzij met een afnemer hier aparte afspraken over gemaakt zijn.

6.2 Bij de levering van producten kan er gebruik worden gemaakt van derden.

6.2 De geleverde producten moeten direct door de afnemer gecontroleerd kunnen worden. Afwijkingen moeten binnen vijf (5) werkdagen aan de Leverancier worden gemeld. Dit geeft de afnemer niet het recht de betalingstermijn op te schorten, tenzij dit schriftelijk met de Leverancier is afgesproken.

6.3 De Afnemer moet een retourzending eerst via de e-mail aanmelden bij de Leverancier. De Leverancier is niet verplicht een retourzending van de afnemer te accepteren, tenzij de Leverancier hier schriftelijk mee instemt.

Artikel 7. Facturering en betaling – boeken

7.1 De Leverancier factureert bij levering van de bestelling.

7.2 De betaling van de factuur moet via iDEAL plaats vinden of binnen dertig (30) dagen na factuurdatum plaats vinden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

7.3 Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen vijf (5) werkdagen aan de Leverancier te melden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.4 De betalingstermijn, als genoemd in art. 7.2, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is de Leverancier gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Facturering en betaling – digitale licenties

8.1 a. De Leverancier factureert scholen en instellingen alleen geactiveerde digitale producten één (1) keer per maand, tenzij anders is afgesproken.

8.1 b. In het geval van een distributeur factureert de Leverancier minstens één keer per maand de afgenomen digitale producten, tenzij anders is afgesproken.

8.2 De betaling van de factuur moet via iDEAL plaats vinden of binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum plaats vinden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

8.3 Afnemer is verplicht eventuele onduidelijkheden in de factuur binnen vijf (5) werkdagen aan de Leverancier te melden.

8.4 De betalingstermijn, als genoemd in art. 8.2, is een fatale termijn. Na het verstrijken van de termijn is afnemer per direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is gerechtigd kredietrente volgens de geldende wettelijke rente bij de afnemer in rekening te brengen. Daarnaast is de Leverancier gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven en de daarmee gemoeide kosten inclusief de kosten voor juridische bijstand in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Leverancier zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking, zoals in dit artikel genoemd, als de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Leverancier.

9.2 In geval van aansprakelijkheid moet de afnemer de Leverancier schriftelijk in gebreke stellen.

9.3 Als op Leverancier (contractueel of wettelijk) enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. In het geval van een licentie is deze aansprakelijkheid beperkt tot de overeengekomen prijs berekend over de duur van de Overeenkomst met een maximum van één jaar.

9.4 Leverancier is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen de Afnemer en diens contractspartijen.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Leverancier is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar te wijten is, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt (Burgerlijk Wetboek 6, artikel 75).

10.2 Duurt de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden, dan hebben zowel Leverancier als afnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

10.3 In geval van overmacht heeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Beëindiging en ontbinding

11.1 De Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als afnemer zich niet, niet tijdig of niet volledig aan één of meerdere verplichtingen tegenover de Leverancier houdt.

11.2 Partijen hebben over en weer het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, als de wederpartij het faillissement of surseance van betaling aanvraagt, dan wel faillissement of surseance van betaling voor haar wordt aangevraagd. Eventuele vorderingen zijn dan direct opeisbaar.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1 Als enige bepaling van deze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden en gesloten Overeenkomst nietig blijkt te zijn dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden en/of Overeenkomst volledig van kracht blijven. De partijen zullen in overleg treden om het nietige dan wel vernietigde artikel te vervangen.

12.2 Leverancier is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30123924, waar deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd.

12.3 In geval van tegenstrijdigheden tussen deze voorwaarden en de Overeenkomst, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Afnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Afnemer toekomen op grond van de Auteurswet.

13.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de Leverancier eigenaar van alle rechten van Intellectuele Eigendom op de door haar voor Afnemer ontwikkelde werken.

13.3 Alle door Afnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Afnemer en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Afnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

13.4 Afnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13.5 Indien Afnemer met de door Leverancier geleverde producten en/of diensten inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden, dan is Afnemer aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op die rechten, behoudens gevallen waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier. Indien sprake is van (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Leverancier en/of derden, dan is Leverancier gerechtigd (onder meer) de levering van producten en/of diensten aan Afnemer op te schorten of te beëindigen.

Artikel 14. Gebruiksrecht, eigendom en licentie producten

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie en de content van de licentie berusten bij de Leverancier. De Leverancier verstrekt aan de Afnemer een licentie, recht op toegang op de Applicatie, voor de Gebruiker tegen betaling van de door de Leverancier vastgestelde vergoeding.

13.2 De Gebruiker verkrijgt het recht de Applicatie gedurende de duur van de licentie periode met inachtneming van de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.

13.3 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen in de Applicatie aan te brengen of eventueel aanwezige technische maatregelen ter bescherming van de Applicatie te verwijderen, wijzigen of te omzeilen.

13.4 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan de Overeenkomst aan een derde over te dragen of het wachtwoord aan een derde ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier.

13.5 Het is de Afnemer of Gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van de Leverancier om de Applicatie en/of de daarbij behorende content te (laten) verveelvoudigen.

13.6 De Leverancier zal de Applicatie naar beste inzicht functioneel en inhoudelijk beheren, en behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de Applicatie, of deze te vervangen door een gelijksoortige applicatie.

13.7 De Leverancier heeft het recht om passende maatregelen, zoals het sluiten van het account, uit te voeren zodra er misbruik van de Algemene Voorwaarden wordt geconstateerd.

13.8 De Leverancier heeft het recht om de persoonsgegevens van de Gebruiker van de digitale leermiddelen te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

  • voor identificatie van de gebruiker van de producten en diensten van de educatieve uitgeverij en voor het bepalen van de daarbij behorende gebruiksrechten/ voor identificatie en authenticatie bij het gebruik van digitale leermiddelen;
  • om adaptief leermateriaal en gepersonaliseerde leerwegen mogelijk te maken;
  • om leerresultaten van leerlingen aan de docent te kunnen terugkoppelen;
  • voor interne controle, beveiliging van de diensten en fraudepreventie.

13.9 De leverancier heeft het recht om geanonimiseerde gegevens van de Afnemer te gebruiken voor de volgende onderwijs –en leerdoeleinden:

  • voor gepersonaliseerde toegang tot de aangeboden diensten;
  • voor productontwikkeling en productverbetering.

13.10 De Leverancier bewaart de gegevens van de Gebruiker gedurende de geldige licenties en vier (4) jaar na het laatste actieve moment in één van de Applicaties.

Artikel 14. Geheimhouding

14.1 Partijen erkennen dat de relatie, de inhoud van de overeenkomsten en enige informatie (met inbegrip van informatie over klanten) die hun ter kennis zal komen in het kader van enige overeenkomst strikt vertrouwelijk is en niet bekend gemaakt mag worden.

14.2 Beide Partijen nemen passende maatregelen voor een veilige bewaring en opslag.

Artikel 15. Wijziging van de voorwaarden

15.1 De Leverancier is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

15.2 De gewijzigde Algemene Voorwaarden worden beschikbaar gesteld aan de wederpartij.

Artikel 16. Geschillen

16.1 Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

16.2 Op alle Overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing, en de bepalingen van internationale verdragen zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover deze geen dwingend recht bevatten.

16.3 Alle geschillen, van welke aard ook, zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.